Every Perfect Traveler

“Every perfect traveler always creates the country where he travels” – Nikos Kazantzakis | Travel Quote of the Day